Flash News
Mail Instagram YouTube YouTube
CALABARZON

SALIN NA! LOPEZ JAENA 2017

Tuntunin:1. Bukás ang timpalak sa lahat, kabilang ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak.2. Ang pangunahing sanggunian ng isasaling tekstong Español ay matatagpuan lamang sa website ng KWF. I-download ang PDF file nito sawww.kwf.gov.ph.Kabilang sa mga akdang isasalin ang sumusunod:

a. Filipinas en la Exposicion Universal de Barcelona

b. Homenaje A Luna, por su cuadro “La Batalla de Lepanto”

c. En honor del Presidente Morayta, de la Asociación hispano-filipino

d. La redención social

e.. Los indios de Filipinas

f. Entre kastila y filipina

g.. Biografia de Juan Luna y Novicio

h. Fray Botod

i. Amor a España, o A las jóvenes de Malolos

j.Politica europea y americana

k. ¿Qué pasa en Filipinas?

l. A Rizal, sobre “España en Filipinas”

m. El “Fili,” superior al “Noli”: análisis de aquella novella

3. Mula Español tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.4. Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kailangang ilagay sa isang long brown envelope na maglalaman ng sumusunod:a. Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok na gawa bilang katunayan na orihinal ito ng nagsalin. Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok ang dokumento. Ito ay dapat na naka-book bind.b. Isang (1) CD na maglalaman naman ng file (soft copy, Microsoft Word file) ng salin.c. Isang selyadong No. 10 envelope na maglalaman ng hiwalay na pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng nagsalin (maaaring i-download sa www.kwf.gov.ph) kasama ang dalawang retrato (2x2) at ang maikling biodata.5. Ang lahok na salin ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Sali(n) Na! 2017

Komisyon sa Wikang Filipino

2/P Gusaling Watson

1610 Kalye JP Laurel, San Miguel

1005 Maynila

6. Ang tatanghaling pinakamahusay na salin ay tatanggap ng Walumpung Libong Piso (PHP80,000) at plake ng pagkilala. Mayroong unang opsiyon ang KWF na ilathala ang nagwaging entri na walang dagdag na bayad sa nagsalin maliban sa royalti ng bawat mabebentang kopya ng libro.

7. Hindi tatanggapin ang entri na ipinadala sa email.

8. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 19 Agosto 2017, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.

9. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang nagwaging lahok.

10. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Sangay ng Salin sa telepono blg. (02) 243-9789 o mag-email sa pagsasalin101@gmail.com

0 comments:

Post a Comment


Loading...